Martin Tokár

V dňoch 3.12.2010 – 5.12.2010 Občiansko-demokratická mládež organizovala seminár „Efektívna propagácia mládežníckych hnutí v mediálnom prostredí 21. storočia s láskavou podporou Konrad Adenauer Stiftung. Cieľovou skupinou projektu boli primárne aktívni členovia ODM a partnerských organizácií. Cieľom projektu, ktorý bol podľa mňa v plnej miere naplnený, bolo naučiť členov aktívne fungujúcich organizácií efektívne propagovať svoje aktivity a tým zvýšiť prínos činnosti mládežníckych organizácií a ich schopnosť dostať sa do povedomia širokej verejnosti.

V prvý deň, piatok 3.12.2010 sa uskutočnil marketingový „Warm Up“ k semináru, v ktorom boli prezentované zaujímavou formou reklamné kampane na rôzne druhy výrobkov a služieb, ktoré získali niekoľko významných ocenení. Po skončení oficiálnej časti nasledovali do neskorých večerných hodín teambuldingové aktivity, ktoré pozostávali aj z premietania filmu, v ktorom sme sa dozvedeli, že aj neobhájiteľné je možné obhájiť, pokiaľ máte dobré a trefné argumenty.

Nasledujúce ráno po načerpaní energie z výdatných raňajok pokračoval nabitý program prezentáciami. Po úvode do sveta marketingu a médií a výmene marketingových nástrojov a možností seminár pokračoval veľmi zaujímavou prezentáciou na tému „Najlepšie a najhoršie virálne kampane sveta“ alebo ako zaujať s minimálnym rozpočtom. Počas prezentácie sa rozprúdila živá diskusia do ktorej sa účastníci aktívne zapájali. Dozvedeli sme sa a spoznali sme tie najlepšie virálne kampane sveta a „recept“ prečo boli tieto kampane úspešné a získali svetové ocenenia a vo vysokej miere oslovili cieľovú skupinu. Všetci sme sa zhodli na tom, že úspešná kampaň nie je len o peniazoch ale hlavne o kreatívnej myšlienke prísť s niečím novým. Po dobrom obede sme pokračovali v netradičnej aktivite. Marketing v praxi.

Účastníci boli rozdelený do niekoľkých skupín po troch. Každá skupina dostala symbolickú jednu zápalku. Ich úlohou bolo v priebehu dvoch hodín v uliciach Trenčína získať postupnými výmenami za jednu zápalku čo najhodnotnejší, najkreatívnejší alebo najobjemnejší predmet. Túto úlohu sme poňali v hesle „kreativite sa medze nekladú“ a niektorí to do bodky dodržali. Pri oslovovaní ľudí sme si v pravom slova zmysle precvičili marketingovú komunikáciu v praxi. Po piatkovom premietaní filmu o obhajovaní neobhájiteľného sme si mali možnosť obhajovanie neobhájiteľného precvičiť v ďalšom bode nabitého programu. Opäť sme boli rozdelení do skupiniek a každá skupina si pripravila obhajobu na svoju „neobhájiteľnú“ tému. Témy boli rôzne, od fastfoodov až po jadrovú energiu a jadrové zbrane. Pri obhajobe svojich tém sme sa v praxi presvedčili, že marketing je aj o schopnosti obhájiť si svoje názory a idey pred blikom.

Z pohľadu interakcie účastníkov považujem túto aktivitu za výbornú. Neskôr, na ďalšej prezentácii sme sa mali možnosť oboznámiť sa s využívaním sociálnych sietí pre marketingové účely, o ich výhodách ako aj o problémoch, ktoré pri ich využívaní môžu nastať. Po výbornej večeri sme pokračovali v nezáväznej diskusií o preberaných témach počas dňa. V nedeľu po raňajkách sme ukončili výborne prežitý víkend zhodnotením marketingových a iných aktivít v jednotlivých regiónoch.

Ak by som mal oznámkovať víkendový seminár „Efektívna propagácia mládežníckych hnutí v mediálnom prostredí 21.storočia“, moja známka by bola jednotka. Cieľ projektu bol naplnený aj s pridanou hodnotou. Semináru nechýbala dynamika, interakcia prednášajúceho a publika, precvičenie nadobudnutých vedomostí v praxi, výmena informácií a nápadov a v neposlednom rade spoznanie členov ostatných mládežníckych hnutí a vytvorenie si vzťahov, ktoré v budúcnosti určite zužitkujeme.

Po skončení seminára nasledovala posledná tohtoročná Republiková rada ODM. Privítali sme na nej nielen ODMkárov z celého Slovenska, ale aj predsedu Mladých Liberálov, Pavla Szaba. Po zhodnotení uplynulého obdobia ako aj výsledkov komunálnych volieb, sme sa venovali načrtnutiu plánu aktivít na nasledujúce obdobie. Veľkú úlohu v ňom budú hrať aktivity spojené s oslavami dvadsiateho výročia ODM. Dôraz sa bude klásť aj na neformálne vzdelávanie a organizovanie školení a seminárov. Radi by sme reštrukturalizovali niektoré kluby najmä po vzore v súčasnosti najväčších a najaktívnejších klubov.

Tí trpezlivejší sa v nedeľu večer stretli aj s novým primátorom Trenčína, Richardom Rybníčkom. Počasie a určité okolnosti nám najprv nepriali. Kto však obetoval kúsok svojho nedeľného poobedia a počkal, bol odmenený príjemným a uvoľneným rozhovorom s bývalým podpredsedom ODM a súčasným prvým mužom mesta Trenčín.

Z mesta Matúša Čáka sme odchádzali nabití energiou, plní spomienok i nostalgie za uplynulým ODMkárskym rokom. Zároveň s očakávaním, čo nám prinesie nový rok 2011. S touto skvelou partiou ľudí určite len to najlepšie 😉

(doplnil Ján Bučkuliak)