ODM

Občiansko-demokratická mládež nesúhlasí s navrhovanou novelou zákonníka práce, ktorú predkladá ministerka práce sociálnych vecí a rodiny pani Viera Tomanová.

Napriek tomu, že pracovné miesta vytvárajú úspešné podniky, nie úspešné odbory, táto novela neprimerane zvýhodňuje odborárskych funkcionárov a odborom dáva do rúk také výsady a práva, ktoré im neprináležia. Takýto zásah do autonómneho postavenia firiem je podľa nás nielen absurdný, ale v konečnom dôsledku škodlivý pre podniky a pre ich zamestnancov – náklady spojené s platením odborových funkcionárov a ich výsad sú hendikepom pre rozvoj firmy a platov všetkých zamestnancov.

Takisto zavedenie povinného odchodného a odstupného povedie iba k zhoršeniu finančnej situácie podnikov práve vo chvíli, keď podniky potrebujú flexibilne riešiť svoju nepriaznivú situáciu, čo vyvolá neochotu a strach zamestnávateľov prijímať nových zamestnancov aj v období, keď ich potrebuje.

Vyššie uvedené dôvody prečo ODM odmieta navrhovanú novelu a ktoré sú iba časťou výhrad ODM voči zákonníku práce, sú podopreté skúsenosťami a praxou – aj vďaka liberalizácii zákonníka práce v roku 2003 je v súčasnosti nezamestnanosť na úrovni nižšej ako 10%, čo je historicky najnižšia evidovaná miera nezamestnanosti v posledných rokoch. V kontraste s týmto vývojom je miera nezamestnanosti z obdobia nepružného a zastaralého zákonníka práce, ktorá dosahovala až 20%.

Nezmyselné vstupovanie do vzťahu zamestnanca a zamestnávateľa zo strany štátu, neprimerané zvyšovanie vplyvu odborov, zvyšovanie záťaže zamestnávateľov absurdnými povinnosťami, obmedzovanie práce na živnosť, to všetko sú kroky, ktoré sa tvária ako sociálne, ale v konečnom dôsledku povedú k spomaleniu rastu zamestnanosti a obmedzia prístup ku práci najmä zo strany mladých ľudí.