Martin Človieček
Dňa  9.10. 2008 sme sa v priestoroch Pálffyho paláca zúčastnili diskusie Finančná kríza – Zlyhanie kapitalizmu?, organizovaného Konzervatívnym inštitútom. Diskutérmi boli: zástupca Národnej banky Slovenska, Juraj Bárta – analytik Slovenskej sporiteľne, Juraj Karpiš – analytik inštitútu Iness. Po úvodnom príhovore Petra Gondu, ekonomického analytika Konzervatívneho inštitútu, sa dostal k slovu zástupca Národnej banky Slovenska. Vo svojej prezentácii prezentoval názory svojho zamestnávateľa, ozrejmil situáciu, dôsledky finančnej krízy. Prednáška bola zaujímavá, ale neobsahovala niektoré dôležité body, ako napríklad, kto je zodpovedný za súčasnú finančnú krízu. Neskôr sa dostal k slovu Juraj Bárta. Vo svojej prezentácii vysvetlil základné pojmy ekonomickej vedy, ktorými sú napríklad recesia, expanzia, HDP, HNP a pod. Prednáška bola, podľa nášho názoru, najmenej pútavá. Na záver vystúpil Juraj Karpiš. Prednáška bola zaujímaná, pútavá, pochopiteľná aj pre neekonóma. Zameral sa na tri body: Príčiny finančnej krízy, súčasný stav, a možné riešenia. Na fiktívnom prípade Američana Joea vysvetlil poskytnutie hypotéky americkou bankou. Joe si zobral hypotéku v hodnote 300 000 USD za úrok 2,5 %. Federálny rezervný systém zvýšil diskontnú sadzbu, v dôsledku čoho sa zvýšil úrok na 7,5 %.  Cena domu vzrástla, Joe nebol schopný splácať hypotéku. Karpiš pomocou Google Maps ukázal veľa neobývaných domov, ktoré prepadli pod správu banky. Súčasnú zlú situácie vo finančnom sektore nastali po páde finančných inštitúcií Freddie Mac, Fannie Mae. V druhej časti svojej prezentácie sa zameral na otázku kto je zodpovedný za súčasný  stav finančnej krízy. Za irelevantné považoval podvody a zamlčovania dlžníkov, predátorské požičiavanie, chamtivosť, kapitalizmus. Podľa jeho názoru skutočnými vinníkmi sú ratingové agentúry, ktoré pomáhali kryť rizikovosť aktív, finančná páka a inovatívne produkty – relatívne nízky pokles ceny aktíva sa premietol do likvidačných strát, sekuritizáciu hypoték – považovanie veriteľa a dlžníka za dve odlišné osoby, automatizovaný credit rating uchádzačov o hypotéku – fungoval výborne, kým ceny rástli. Za najväčších vinníkov považoval nekompetentných risk manažérov, ktorí ignorovali systematické riziko celoplošného znižovania cien, zlý corporate governance – investičné banky ovládli manažéri, ktorým išlo o maximalizáciu odmien a nie hodnoty spoločnosti, psychológiu investorov. V ďalšej časti opísal finančné inštitúcie Freddie Mac, Fannie Mae. Boli zriedené americkou vládou, zamerali sa na podporu „vlastnenia domu“ aj pre nízkopríjmových Američanov, v skutočnosti podporovali „požičiavanie domov“. Dohľad nad Freddie Mac a Fannie Mae mal OFHEO s ročným rozpočtom 65 mil. USD. Federálny rezervný system sa snaží o záchranu kapitálových trhov pomocou emitovania nových peňazí. V súčasnosti FED nakupuje podnikové dlhopisy, expanduje súvahu, znižuje úroky. Karpiš kritizoval finančnú injekciu americkej vlády v podobe 700 mil. USD. Myslí si, že peniaze budú chýbať v produktívnejších častiach ekonomiky a že je to proti pôsobeniu trhových síl. Za jedinú efektívnu reguláciu v ekonomike považuje majetkovú zodpovednosť za osobné rozhodnutia. Americká vláda v súčasnosti vlastní viac ako polovicu nehnuteľností v krajine. Nakupuje podnikové dlhopisy, čiže kryje a financuje súkromné rizikové investície. Pripomenul, že s recesiou a nutnou reštrukturalizáciou ekonomiky treba počítať. Cestu vidí v komoditnom krytí peňazí. Karpišova prednáška bola zaujímavá, perfektná a odporúčam zúčastniť sa na jeho budúcich vystúpeniach.

Stránky KI o tejto prednáške, prezentácie diskutérov