Miroslav Jurčišin

Miestny klub ODM Prešov si na svojom Sneme zvolil nové vedenie v zložení:

predseda Miroslav Jurčišin

podpredseda Dominika Brejdová

Zápisnica zo zasadnutia miestneho klubu ODM Prešov

Prešov, 20. december 2010

Prítomní:

Miroslav Jurcišin, člen miestneho klubu ODM Prešov,

člen výkonného výboru ODM

Róbert Krajnák, člen miestneho klubu ODM Prešov

Jana Slavkovská, člen miestneho klubu ODM Prešov

Michal Jurcišin, člen miestneho klubu ODM Prešov

Dominika Brejdová, člen miestneho klubu ODM Prešov

Hosť:

Miriama Babincáková, člen miestneho klubu KDMS Prešov

Program:

1. Príhovor člena výkonného výboru

2. Prezentácia členov

3. Volba predsedu a podpredsedu/ov miestneho klubu a pracovných orgánov

 4. Stanovenie plánov na najbližšie obdobie

 5. Iné

Ad 1

Príhovor člena výkonného výboru . Informácie o histórii ODM. Informácie o zameraní a význame ODM. Vízie ODM Prešov (spomienkové a kultúrne akcie, stretnutia s politikmi, akcie v spolupráci s EU, a medzinárodnými mládežníckymi organizáciami). Oboznámenie s hierarchiou vedenia národnej ODM.

Ad2

Krátke predstavovanie sa jednotlivých členov ODM. Oboznámenie sa s očakávaniami jednotlivých clenov. Krátka diskusia spojená so spoznávaním spolocných záujmov.

Ad 3

Za predsedu miestneho klubu ODM bol zvolený Miroslav Jurcišin, za podpredsedu Dominika Brejdová. Hlasovanie prebiehalo verejne. Pri volbe predsedu boli štyria za, jeden sa zdržal. Pri volbe podpredsedu boli všetci piati členovia za. Snem odhlasoval zmenu stanov, a to nasledovne. Podpredseda ODM Prešov Dominika Brejdová bola zvolená na obdobie tri mesiace. Za tento návrh hlasovalo pät členov. Za zapisovatela bol urcený člen Michal Jurcišin, kontrolou zápisnice bol urcený člen Róbert Krajnák.

Ad 4

ODM Prešov v najbližšom období plánuje teambuildingovu akciu v podobe bowlingu, z dôvodu spoznania sa jednotlivých clenov tohto novo vznikajúceho klubu. Taktiež bola vytvorená skupina na sociálnej sieti, pomocou ktorej bude môct klub pohodlne diskutovat, a dohadovať sa na aktivitách. V spolocnom záujme je taktiež snaha o rozšírenie počtu clenov klubu. Interval stretnutí – cca každé 2 mesiace.

Ad 5

V tomto bode neboli žiadne požiadavky od členov ODM Prešov, ani od člena výkonného výboru.