Martin Korček

V dňoch 2.-6. decembra 2009 sa uskutočnil v Izraeli Council Meeting EDS. Tento v poradí druhý CM v pracovnom roku 2009/2010 hostil Young LIKUD Congress. Posledné oficiálne EDS stretnutie na Izraelskej pôde sa uskutočnilo v osemdesiatych rokoch, preto sa vedenie EDS rozhodlo posilniť súčasné vzťahy medzi Európou a Izraelom aj zorganizovaním EDS koncilu v Jeruzaleme. Päťdesiat účastníkov z 25 krajín malo možnosť stretnúť sa s takými osobnosťami ako Yariv Levin, predseda Houseof Comitee izraelského parlamentu, Naomi Blumenthal, bývalá zástupkyňa ministra dopravy, ako aj mnohými politickými predstaviteľmi strany LIKUD. Vďaka tomu získali účastníci podrobný prehľad o minulosti, prítomnosti a budúcnosti štátuIzrael. O výbornú organizáciu tohto podujatia sa zaslúžili najmä Davidi Hermelin, predseda Young LIKUD Congress a Yoni Lipkin, medzinárodný sekretár Young LIKUD Congress ako aj mnohí ostatní členovia realizačného tímu.

Spoločné zasadanie a hlasovnie všetkých účastníkov sa uskutočnilo v sobotu 5. decembra. Delegácie každej členskejorganizácie predstavili v priebehu piatich minút svoju činnosť v danom štáte. Ja som zhrnul aktivity ODM na Slovensku. Následne boli odhlasované drafty vypracované na CM v Štokholme. Ja som bol účastníkom skupiny „Politika preEurópu“, ktorá predložila deklaráciu o Bielorusku. Boli v nej zahrnuté predovšetkým návrhy opatrení na zlepšeniekomunikácie a zjednodušenia vízového režimu medzi Bieloruskom a EÚ. Táto deklarácia bola na plenárnom hlasovaníjednohlasne prijatá. Pozornosť si zaslúži aj fakt, že pracovná skupina pre „Vysoké školstvo a výskum“ pod vedením Andreasa Perottiho z Rakúska pripraví oficiálny list adresovaný cyperskej eurokomisárke pre vzdelanie a výskum, v ktorom budú navrhnuté ďalšie možné zlepšenia v tejto oblasti. Prerokované boli aj detaily obsadenia delegácie EDS na meetingu EPP v Bonne. Popritom sa počas celého stretnutia viedla plodná diskusia, ktorá vyvrcholila všeobecným konsenzom na dané témy, a zaistila spokojnosť jednotlivých delegácií. Počas CM Izrael som sa zúčastnil aj súbežného zasadania novo vzniknutého Fóra strednej a východnej Európy (CEYC) pod vedením Benceho Bauera, kde sme sa zhodli na ďalších krokoch fungovania tohtospoločenstva, ako aj organizovania ďalšieho  meeting buď v Moldavsku, alebo na Ukrajine. Počas CM v Izraely som nadviazal mnoho kontaktov sčlenmi jednotlivých delegácií, ako aj osobných priateľstiev.