SITA
BRATISLAVA 11. mája – Občiansko-demokratická mládež vyjadruje znepokojenie nad návrhom novely o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.131/2002 Z.z. o vysokých školách, najmä selektívnym spoplatnením externého štúdia a niektorými zmenami v správe akademickej obce.
Podľa ODM je návrh ministerstva direktívne obmedziť počet externých študentov neefektívny, zaváňa sociálnym inžinierstvom a v konečnom dôsledku obmedzuje prístup ku vzdelaniu snaživým študentom. Sme presvedčení, že tento návrh vôbec nerieši kvalitu externého štúdia, ale vytvára umelé a zbytočné prekážky v prístupe ku vzdelaniu.
Taktiež nesúhlasíme s tým, že návrh vytvára dve skupiny študentov: denných, ktorí nie sú povinní podieľať sa na financovaní svojho štúdia a na externých študentov, ktorí sú povinní za svoje štúdium platiť aj napriek tomu, že sa na financovaní štúdia podieľajú ekonomickou aktivitou. Spoluúčasť študentov vysokých škôl na financovaní svojho vzdelávania považujeme za potrebnú, ale takýto krok musí byť súčasťou dôkladnej a komplexnej reformy, nie ad hoc riešení a legitimizovania súčasného deformovaného stavu.
Snahu o novú formu správy akademickej obce a samosprávy vidíme tiež ako veľký zásah do jej subjektivity. Medzi iným aj tým, že voľba o personálnej otázke v niektorých prípadoch prestane byť tajná. Tým sa domnievame, že môže dôjsť k deformácii spravodlivej a rozumnej voľby. Domnievame sa, že otázka personálnej voľby je natoľko závažná a relevantná, že by mala byť jedine predmetom tajnej voľby.
Sme presvedčení, že tieto návrhy sa nezameriavajú na odstránenie príčin nedostatkov vysokých škôl, ale nešťastným spôsobom sa snažia zakryť dôsledky krízy, v ktorej sa nachádza vysoké školstvo na Slovensku.
Tieto kroky ministerstva školstva považujeme za nesystémové, nespravodlivé, diskriminačné, vedúce k obmedzovaniu prístupu ku vzdelaniu a budovaniu vzdelanostnej ekonomiky, napriek tomu, že tento cieľ vláda SR považuje za prioritu.